Jurnal

0

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการระบุเซลล์เนื้องอกหมุนเวียนและเซลล์ชนิดอื่นๆ

ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการไอโซโทปรังสีและ / หรือทางเลือกสำหรับความถี่ 50 ชั่วโมง- ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องวิเคราะห์เคมีแบบหลายช่องสัญญาณทางคลินิก, อิมมูโนเอนไซม์, อิมมูโนฟลูออเรสเซนส์, diโฟลว์ไซโตเมทรีของการทดสอบโดยอาศัยเซลล์ ฝึกฝน 100 ชม.- ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ในการวินิจฉัยฮอร์โมน; การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวินิจฉัยเฉพาะกรณีทางคลินิก

การเข้ารับการรักษาในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันบกพร่อง ความรู้ความลึกของเทคนิคภูมิคุ้มกันในการตรวจหาออโตแอนติบอดีและแอนติบอดีจำเพาะที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะสภาพทางพยาธิวิทยา- ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคภูมิคุ้มกันและโมเลกุลสำหรับการพิมพ์เนื้อเยื่อยังคำนึงถึงกิจกรรมของการปลูกถ่าย- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการหลักของโฟลว์ไซโตเมทรีสำหรับการวิเคราะห์ฟีโนไทป์ของเซลล์ของเซลล์ปกติและเซลล์เนื้องอกเพื่อศึกษาวัฏจักรเซลล์และการหาปริมาณ

Rene, al Ruggi di Salerno un polo di eccellenza - Cronaca - La Città di  Salernoเซลล์หายาก (เช่น เซลล์ต้นกำเนิดหมุนเวียน เซลล์มะเร็งหมุนเวียน เป็นต้น)– การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวินิจฉัยของกรณีทางคลินิกของimmunopathological และ allergological ความสนใจและการตรวจสอบ eการจัดการห้องปฏิบัติการทางคลินิกของประสิทธิภาพและผลกระทบของการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันและต่อต้านการแพ้- การเตรียมและการตีความตัวอย่าง 30 ตัวอย่างสำหรับการกำหนดและการไทเทรตของออโตแอนติบอดีที่ใช้ในการ

วินิจฉัยโรคของอวัยวะเฉพาะและโรคภูมิต้านทานผิดปกติที่ไม่ใช่อวัยวะด้วยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนส์- ทฤษฎีและการฝึกเทคนิคการวิเคราะห์และการแยกสารอิเล็กโตรโฟรีติกและโครมาโตกราฟีที่มีการดำเนินการอย่างน้อย100การกำหนดในอิเล็กโตรโฟรีซิส, อิมมูโนอิเล็กโตรโฟรีซิส, โครมาโตกราฟีบนชั้นบาง ๆ ในการแลกเปลี่ยน

  • ไอออน ในแก๊สโครมาโตกราฟีหรือในเอชพีแอลซี- เข้าร่วมห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยา ขั้นต่ำ2 สัปดาห์
  • (50 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ)- ความถี่ในห้องปฏิบัติการชีวเคมีและวัฒนธรรมของเซลล์โทรศัพท์มือถือ นาที. 4
  • สัปดาห์ (การตั้งค่าและการจัดการพืชผลโทรศัพท์มือถือ).- การเข้าร่วมในชีวเคมี อณูชีววิทยา และห้องปฏิบัติการ

ชีวเคมีทางพันธุกรรมที่ใช้กับคลินิก อย่างน้อย 500 การตรวจสอบของห้องปฏิบัติการ.- การเข้าร่วมในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและไวรัสวิทยาคลินิกอย่างน้อย 100 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ- ความถี่ในห้องปฏิบัติการของระบบวิเคราะห์อัตโนมัติขนาดใหญ่(แมสสเปกโตรเมทรี, NMR, ฯลฯ ); อย่างน้อย 20 การสอบของห้องปฏิบัติการ.- 50 กรุ๊ปเลือดและ

50 การกำหนดความเข้ากันได้การถ่ายเลือด

ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค immunohematology หลักสำหรับวิธีแก้ปัญหาของเม็ดเลือดแดง auto- และ allo-immunization- 50 ค้นหาและระบุแอนติบอดีต่อต้านเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดและแอนติแกรนูโลไซต์- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการหลักในการเตรียมส่วนประกอบของเลือดครบส่วนสำหรับการบำบัดด้วยการถ่ายเลือดและความรู้ของวิธีการ

หลักในการเตรียมอนุพันธ์ของเกล็ดเลือดและส่วนประกอบอื่นๆ ของเลือด ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติของกระบวนการบริจาคโลหิตทั้งหมด การบริจาคส่วนประกอบโลหิตโดยใช้ apheresis และการถ่ายเลือดอัตโนมัติ, การบำบัดด้วยการถ่ายเลือด; อย่างน้อย 30 กรณี- ความรู้และความช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคนิค apheresis ในการรักษา(erythrocytoapheresis, apheresis ของเกล็ดเลือด, leukapheresis, plasmapheresis)- ความรู้

เกี่ยวกับการแยก การรวบรวม และเทคนิคการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดด้วยความเย็นจากเลือดอุปกรณ์ต่อพ่วงและไขกระดูกและลึกด้านชีวภาพeแพทย์รับสินบนกับโฮสต์โรค- ความรู้เทคนิคการเตรียมส่วนประกอบเลือดของระดับที่สอง (ฉายรังสี, leucodepleted, ล้างและแช่เย็น)- ทักษะในการบำบัดด้วยการถ่ายเลือดและการติดตามและการจัดการของการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด- เพื่อรับความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์จริงในห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา

  • ในลักษณะสัณฐานวิทยา ฟีโนไทป์ของกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันและเซลล์พันธุศาสตร์ ชีววิทยาการเพาะเลี้ยง
  • โมเลกุลและเซลล์- ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบการวิเคราะห์สำหรับการประเมินพารามิเตอร์การ
  • แข็งตัวของเลือด eละลายลิ่มเลือด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวินิจฉัยอย่างน้อย 100กรณีทางคลินิก- การอ่านการ
  • ทดสอบน้ำไขสันหลัง- การอ่านแบบทดสอบน้ำอสุจิ- การเตรียมตัวอย่างเซลล์วิทยาอย่างน้อย 100 ตัวอย่าง สังเกต

Palermo, primo trapianto da donatore affetto da Covid: la paziente sta bene  - la Repubblicaedการตีความการวินิจฉัยของการเตรียมการทางเซลล์พยาธิวิทยาอย่างน้อย 500 รายการโดยการอ่านภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยใช้ระบบมัลติมีเดียของการส่งสัญญาณเทเลเมติกไปยังภายในของอัตติวิตา ‘ของเทเลเมดิจินาและการวินิจฉัยทางไกล- การเข้าร่วมในห้องปฏิบัติการของจุลพยาธิวิทยา, พยาธิวิทยาของเซลล์, ของอิมมูโนฮิสโต

เคมีและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน- ความรู้เกี่ยวกับ Biobanks (ธนาคารของเนื้อเยื่อ เซลล์การสืบพันธุ์ DNA) กับ

พระราชกฤษฎีกาที่ควบคุมการจัดเก็บและการปลดปล่อยเมทริกซ์ทางชีววิทยาเหล่านี้- การได้มาซึ่งความรู้ที่มุ่งเป้าไปที่องค์กร eการจัดการห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ระดับโมเลกุล, ชีวพิษวิทยา, พยาธิวิทยาทางเซลล์,ศูนย์ถ่ายเลือดและห้องปฏิบัติการพิมพ์ความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ ความเข้ากันได้ของ

เนื้อเยื่อ และสำหรับการตรวจสอบการปลูกถ่าย- ความรู้และการจัดการปัญหาที่เกิดจากการสัมผัสกับความเสี่ยงทางชีวภาพ เคมี และกายภาพบุคลากรที่ทำงานในแผนกเวชศาสตร์ห้องปฏิบัติการ- ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับหลักการของวิทยาการคอมพิวเตอร์และของการดำเนินงานและการจัดการระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐกิจ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่