แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : : The Medical Association of Thailand

0

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาแพทยสมาคมฯ


           ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29  มกราคม 2549 ให้เรียนเชิญท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา ของแพทยสมาคมฯ พ.ศ. 2549-2550 จึงขอแต่งตั้งท่านผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็น
กรรมการที่ปรึกษา ของแพทยสมาคมฯ

1.       ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน

2.       นายแพทย์สงคราม  ทรัพย์เจริญ

3.       ศาสตราจารย์นายแพทย์ปณต  มิคะเสน

4.       พลอากาศโทนายแพทย์กิตติ  เย็นสุดใจ

5.       นายแพทย์ขจิต   ชูปัญญา

6.       ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ  เผ่าสวัสดิ์

7.       นายแพทย์ไพจิตร   ปวะบุตร

8.       พลเรือตรีนายแพทย์วิทุร  แสงสิงแก้ว

9.       ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

10.    นายแพทย์วินิต  รอดอนันต์

11.    นายแพทย์ปราเสริฐ   ปราสาททองโอสถ

12.    นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วิทยากร

13.    นายแพทย์บรรพต  บูรณสิน

14.    นายแพทย์เสรี ตู้จินดา

15.    ศาสตราจารย์แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

16.    ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอนงค์  เพียรกิจกรรม

17.    นายแพทย์สุรศักดิ์  สัมปัตตะวนิช

18.    นายแพทย์พิพัฒน์  ลวางกูร

19.    แพทย์หญิงยิ่งดาว  ไกรฤกษ์

20.    นายแพทย์เสกสม  สุวรรณกร

21.    ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

22.    รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณีฉัตร

23.    พลตำรวจตรีนายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

24.    ศาสตราจารย์นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล

25.    แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม

26.    แพทย์หญิงมาลินี  สุขเวชชวรกิจ

27.    นายแพทย์ยุทธ  โพธารามิก

28.    นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์

29.    ศาสตราภิชานนายแพทย์พิชิต  สุวรรณประกร

30.    พลเรือเอกนายแพทย์จุติ  เฉลิมเตียรณ

31.    พลเรือตรีนายแพทย์สงบ ชลออยู่

32.    พลอากาศโทนายแพทย์อวยชัย  เปลื้องประสิทธิ์

33.    นายแพทย์ทนงสรรค์  สุธาธรรม

34.    นายแพทย์ชาตรี  บานชื่น

35.    นายแพทย์ประจวบ  อึ๊งภากรณ์

36.    นายแพทย์ประดิษฐ์   สินธวณรงค์

37.    รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงโชติมา  ปัทมานันท์

38.    แพทย์หญิงศรีประยูร  ประศาสน์วินิจฉัย

39.    แพทย์หญิงเบญจมาศ  พิศาลสารกิจ

40.    แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ

41.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข

42.    นายแพทย์สุชาติ นิมมานนิตย์

43.    ดร.ธงชัย จุลศิริวงศ์

44.    นายแพทย์สมชาย พัฒนะเอนก

45.    นายแพทย์ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์

46.    นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

47.    แพทย์หญิงอรทัย ตันติศิรินทร์

48.    รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปราโมทย์ ธีรพงษ์

49.    พลอากาศโทนายแพทย์สญชัย ศิริวรรณบุศย์

50.    พลอากาศโทนายแพทย์ชัชวาล ณ นคร

51.    พลโทนายแพทย์บุญเลิศ จันทราภาส

52.    พลเรือโทนายแพทย์ยงยุทธ หรัญโต

53.    พลตำรวจโทนายแพทย์ภาสกร รักษ์กุล

54.    นายแพทย์ณรงค์  ศิริทรัพย์

55.    นาวาอากาศเอกนายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ
 

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.    เป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในวาระที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549-2550 2.     เข้าร่วมประชุมในวาระต่างๆของคณะกรรมการบริหารฯ ตามที่ท่านสามารถจะมาร่วมได้

3.     ให้การสนับสนุนในด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก สนับสนุนโครงการพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์  และ อื่นๆ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ประกาศ ณ วันที่ 31  มกราคม 2549

(พลอากาศตรีนายแพทย์อภิชาติ โกยสุขโข)

นายกกรรมการบริหาร

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์